POZOR OD 5-12.1.19 je ZAVŘENO

Souhlas se zpracováním osobních údajů

I. Základní informace


1.1 Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) (dále jen „Nařízení“)


1.2 „Správcem“ se rozumí Petr Čálek, IČ 44705662, se sídlem Kolínská 253 Uhlířské Janovice 28504„.


1.3 Subjektem údajů“ je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají.


1.4 „Osobními údaji“ se rozumí informace osobní i neosobní povahy, na jejichž základě je možno subjekt údajů identifikovat


1.5 „Příjemcem údajů“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, kterému jsou údaje sdělovány, ať se jedná či nikoli o třetí osobu.


1.6 Správce poskytuje osobní údaje subjektů údajů následujícím příjemcům údajů:


1.7 Subjekt údajů není předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování správcem, včetně profilování.


 


II. Účel, doba a rozsah zpracování osobních údajů


2.1 Zaškrtnutím tlačítka "Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro zasílání newsletteu a marketingové účely" subjekt uděluje dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů Petr Čálek (dále jen „správce)“ pro následující účely:


2.1.1 marketingové účely správce, tedy zejména nabízení výrobků a služeb správce či třetích osob, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, či službách, včetně zasílání obchodních sdělení a zařazení do databáze zákazníků správce


2.1.2 profilování, neboli zpracování osobních údajů spočívající v analýze a vyhodnocování osobních aspektů, umožňující zejména přímé oslovení konkrétních zákazníků a určitých zákaznických skupin


2.2 Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání účelu jejich zpracování nebo do doby odvolání souhlasu subjektem, který souhlas se zpracováním udělil.


2.3 Rozsahem zpracovávaných osobních údajů jsou: jméno, příjmení, datum narození a e-mailová adresa subjektu údajů


 


III. Práva subjektu údajů


3.1 Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům zpracovávaným správcem, tedy na informaci o tom, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány a získat informace o jejich zpracování.


3.2 Subjekt údajů má právo žádat opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. Subejkt k tomuto účelu může správce kontaktovat na emailové adrese info@lyze-kola.cz nebo přes webový formulář https://www.lyze-kola.cz/cs/kontakt


3.3 Subejkt údajů má právo souhlas kdykoliv odvolat a za tímto účelem kontaktovat spráce na emailové adrese info@lyze-kola.cz nebo přes webový formulář  https://www.lyze-kola.cz/cs/kontakt použil souhlas pro případy, kdy mu svědčí i jiný právní důvod zpracování osobních údajů, neznamená odvolání souhlasu (tj úkonu který nebyl nezbytný pro zpracování) povinnost osobní údaje zlikvidovat, či je přestat zpracovávat


3.4 Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů spočívající v možnosti získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil/ předat tyto údaje jinému správci, je-li to technicky proveditelné


3.5 Subjekt údajů má právo vůči správci kdykoliv vznést námitku, jestliže jsou údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu


3.6 Subjekt údajů má při splnění podmínek další práva uvedená v Nařízení, zejména právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, právo podat stížnost u dozorového orgánu


3.7 Správce je povinen subjekt údajů informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Obchodní podmínky

PROVOZOVATEL-PRODÁVAJÍCÍ

 

 

a) Informace o prodávajícím

 

 

 

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím je společnost

Petr Čálek, se sídlem Kolínská 253,Uhlířské Janovice , IČO:44705662, DIČ: CZ7002240850, Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

 

 

 

b) Kontaktní údaje

 

 

 

Společnost/FO:Petr Čálek

 

Sídlo:Benešova 613,Kutná Hora,PSČ 28504

Prodejna a veškerý osobní i písemný styk a zasílání balíků:

Kolínská 253,Uhlířské Janovice 28504

IČ:44705662

 

DIČ:CZ7002240850

 

Email:info@lyze-kola.cz

 

Telefon: 777022470

 

Bankovní spojení:9356110287/0100

 

 

 

c) Způsoby platby

 

 

 

Zákazník může využít několik způsobů hrazení zakoupeného zboží uvedených v nabídce. Zvolený způsob úhrady zboží je v kompetenci kupujícího

 

Platba na dobírku 

 

Platba převodem 

Platba v hotovosti

Platba Kartou prostřednictvím společnosti Vikipid

 

 

 

 

 

d) Způsob dodání zboží

 

 

 

Zákazník může využít několik způsobů dodání zakoupeného zboží uvedených v nabídce. Zvolený způsob dodání zboží je v kompetenci kupujícího.

 

Osobní odběr 

 

Zaslání zboží po platbě předem

 

Zaslání na dobírku

 

 

 

Osobní odběr

 

 

 

e) Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 

 

 

Spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 zák. č. 40/1964 Sb. obč. zákoník, odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

 

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.

 

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

 

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, 
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, 
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (potraviny, tabák. výrobky a jiné vymezené zákonem),
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů, 
f) spočívajících ve hře nebo loterii.

 

 

 

f) Reklamační podmínky

 

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

 

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí.

 

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Záruka na použité a předváděcí zboží je jeden rok.

 

Vyřízení reklamace

 

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.(Nevztahuje se na zboží zakoupené v kamenném obchodě)Kupující zboží dopraví osobně nebo přepravní službou na vlastní náklady zboží na adresu prodávajícího a nese plnou zodpovědnost za bezchybné zabalení tak,aby se zboží nemohlo poškodit přepravou.V žádném případě neposílejte zboží na dobírku ,nebude převzato.Jakmile prodávající obdrží kompletní a nepoškozené původne zakoupené zboží nejpozději do týdne vystaví prodávající dobropis,zašle kupujícímu k podpisu,kupující zašle podepsaný dobropis zpět prodávajícímu .Prodávající nejpozději do 30dnů vrátí zpět na účet kupujícího. KUPUJÍCÍM UHRAZENÉ NÁKLADY NA DOPRAVU SE NEVRACÍ ANI U ZBOŽÍ KDE JE JIŽ ZAHRNUTO V CENĚ.U zboží kde je doprava již zahrnuta v ceně se při vracení peněz odečto náklady na dopravu dle fakturované částky za balík dopravcem.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.