Z Důvodu rekonstrukce máme 2-5.4 zavřeno.

Nové zvětšenou prodejnu otevřeme 5.4.ve 14h

Obchodní podmínky

PROVOZOVATEL-PRODÁVAJÍCÍ

 

 

a) Informace o prodávajícím

 

 

 

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím je společnost

Petr Čálek, se sídlem Kolínská 253,Uhlířské Janovice , IČO:44705662, DIČ: CZ7002240850, Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

 

 

 

b) Kontaktní údaje

 

 

 

Společnost/FO:Petr Čálek

 

Sídlo:Benešova 613,Kutná Hora,PSČ 28504

Prodejna a veškerý osobní i písemný styk a zasílání balíků:

Kolínská 253,Uhlířské Janovice 28504

IČ:44705662

 

DIČ:CZ7002240850

 

Email:info@lyze-kola.cz

 

Telefon: 777022470

 

Bankovní spojení:9356110287/0100

 

 

 

c) Způsoby platby

 

 

 

Zákazník může využít několik způsobů hrazení zakoupeného zboží uvedených v nabídce. Zvolený způsob úhrady zboží je v kompetenci kupujícího

 

Platba na dobírku 

 

Platba převodem 

Platba v hotovosti

 

 

 

 

 

d) Způsob dodání zboží

 

 

 

Zákazník může využít několik způsobů dodání zakoupeného zboží uvedených v nabídce. Zvolený způsob dodání zboží je v kompetenci kupujícího.

 

Osobní odběr 

 

Zaslání zboží po platbě předem

 

Zaslání na dobírku

 

 

 

Osobní odběr

 

 

 

e) Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 

 

 

Spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 zák. č. 40/1964 Sb. obč. zákoník, odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

 

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.

 

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

 

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, 
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, 
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (potraviny, tabák. výrobky a jiné vymezené zákonem),
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů, 
f) spočívajících ve hře nebo loterii.

 

 

 

f) Reklamační podmínky

 

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

 

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí.

 

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

 

Vyřízení reklamace

 

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.(Nevztahuje se na zboží zakoupené v kamenném obchodě)Kupující zboží dopraví osobně nebo přepravní službou na vlastní náklady zboží na adresu prodávajícího a nese plnou zodpovědnost za bezchybné zabalení tak,aby se zboží nemohlo poškodit přepravou.V žádném případě neposílejte zboží na dobírku ,nebude převzato.Jakmile prodávající obdrží kompletní a nepoškozené původne zakoupené zboží nejpozději do týdne vystaví prodávající dobropis,zašle kupujícímu k podpisu,kupující zašle podepsaný dobropis zpět prodávajícímu .Prodávající nejpozději do 30dnů vrátí zpět na účet kupujícího. KUPUJÍCÍM UHRAZENÉ NÁKLADY NA DOPRAVU SE NEVRACÍ ANI U ZBOŽÍ KDE JE JIŽ ZAHRNUTO V CENĚ.U zboží kde je doprava již zahrnuta v ceně se při vracení peněz odečto náklady na dopravu dle fakturované částky za balík dopravcem.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ KOUPENÉHO NA SPLÁTKY

Postupujte podle dodatku ke smlouvě,který jste vytiskli při jejím uzavření.

KOLA SPECIALIZED NELZE ZASÍLAT.

Kola Specialized nezasíláme!Vybrané kolo je možné zakoupit(pouze smontované a seřízené) výhradně na kamenné prodejně. Specialized celosvětově nepodporuje přímý prodej kol prostřednictvím internetových obchodů. Činí tak především z důvodu kvalitního předprodejního servisu, který by měl být zárukou, že zákazníkovi dostane do rukou pouze kvalitně sestavené a seřízené kolo a nabídne mu tak maximální požitek z jízdy. Pokud kolo objednáte prostřednictvím našeho webu, je podmínkou osobní převzetí kola v naší kamenné prodejně nebo dohoda na dovozu kola na vaší adresu.. Toto omezení se týká pouze prodeje jízdních kol! Ostatní produkty Specialized lze přes internet prodávat.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.